dimarts, 9 d’abril del 2013

Inauguració Delegació Girona

TDAH Catalunya per tal d'atendre i donar suport als afectats pel TDAH i les seves families obre una delegació a la provincia de Girona.

Divendres 12 d'abril a les 18.30 tindrà lloc la inauguració de la Delegació al CaixaForum de Girona. Dins de l’acte de presentació, hi haurà una taula rodona: Professionals i famílies, una acció compartida (Com actuar des dels àmbits sanitari, docent i familiar per minimitzar l’impacte del TDAH).
 

dimecres, 16 de gener del 2013

Informe semanal: La energia de los inquietos

El passat 12 de gener, TV1 va emetre en el programa Informe Semanal un reportatge sobre els nens i les famílies afectades pel TDAH.El programa va entrar en les cases de famílies afectades i en les aules dels centres on els nens estudien i va gravar el seu dia a dia.

Els propis afectats, pares i mares, mestres i professionals ens expliquen que és el TDAH i com ho viuen ells des dels diferents àmbits.

Finalment ens presenten accions que s'estan fent des de les administracions i la societat civil per donar suport als afectats i garantir-los una millor qualitat de vida.

Feu un clic i veieu el reportatge!!!
 

dilluns, 17 de desembre del 2012

TDAH Catalunya finalista en el concurs "Territorios Solidarios del BBVA"

Territoris solidaris II és un programa del BBVA que ofereix als empleats del BBVA l'oportunitat de participar de manera activa en la selecció i concessió d'ajudes a projectes socials desenvolupats per entitats sense ànim de lucre d'àmbit nacional. Per això, els propis empleats proposen i voten aquells projectes que donin resposta als reptes socials amb major incidència en l'actualitat en àmbits com l'educació, l'assistència social, els drets humans, la cultura o el medi ambient, en atenció i suport als col · lectius més desfavorits de la societat.
 

El projecte presentat per TDAH Catalunya "Programa Socio-formatiu de suport al TDAH" ha arribat a la fase final del concurs i ara necessitem del vostre suport per aconseguir estar en els primers llocs i accedir al màxim d'ajut econòmic per portar endavant el projecte presentat.
 
El concurs es resol per votació interna en BBVA . Els empleats de BBVA podran votar fins al dia 21 de desembre , a través de la seva intranet, entre tots els projectes presentats per companys de la seva àrea.
 
Com podeu ajudar-nos a aconseguir els fons pel nostre programa?
  • Si treballes en BBVA vota'ns i parla amb els teus companys del nostre projecte.
  • Si ets client de BBVA , parla al teu contacte en el banc de la nostra associació i del nostre projecte i demana-li que ens votin ell i els seus companys d'oficina.
Moltes gràcies per la vostra ajuda!!! Entre tots segur que ho aconseguim!!

dimarts, 16 d’octubre del 2012

El TDAH a debat al programa El Mirall de Catalunya Radio

El programa El Mirall de Catalunya Radio del dia 15 d'octubre va tractar sobre el TDAH, que és aquest trastorn, com tractar-lo i com afecta la vida dels infants i les seves families.
 
El programa va tenir com a participants a Rosa Nicolau, psicòloga clínica de l'Hospital Clínic, al president de la Plataforma de Familiars d'Afectats de TDAH i secretari de la Federació catalana d'associacions d'afectats, Marià Merino, i a Paulino Castells, coautor de "TDAH, un nuevo enfoque" , i a aquells oients que van voler explicar el seu cas.
  
 

diumenge, 7 d’octubre del 2012

Presentación del protocolo de detección y atención educativa a los afectados de TDAH (versión en castellano)

En la Jornada "Actuemos: en el TDAH todos estamos implicados" del pasado día 5 de octubre organizada por la asociación TDAH Cataluña, la Consellera d'Ensenyament Sra. Irene Rigau presentó un nuevo protocolo elaborado por la Conselleria d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya,  de detección y atención educativa para los alumnos con trastornos de déficit de atención e hiperactividad (TDAH).

Tal como informan La Vanguardia, 8TV y otros medios de comunicación que se han hecho eco de la noticía, las escuelas catalanas dispondrán a partir de ahora de un protocolo de actuación específico para alumnos afectados por déficit de atención, con hiperactividad o sin. La guía de actuación es producto de un largo recorrido de las asociaciones de TDAH de Catalunya que el 2007 consiguieron ser escuchadas en el Parlamento.
 
 
La Consellera d'Ensenyament Sra. Irene Rigau y la Presidenta de la Asociación TDAH Catalunya en la presentación del protocolo.

El Departament de Ensenyament incluyó este proyecto dentro del plan de choque contra el fracaso escolar y ha aprobado este protocolo que se suma a la guía para la dislexia, que ya tiene un año de vida, y otros planes en elaboración que prevén otros trastornos de aprendizaje más complejos, como el del espectro autista.

La tarea diaria en el aula se enfrenta con un volumen de trastorno de aprendizaje que se calcula que alcanza al 15% de los niños. Dislexia y déficit de atención son los más frecuentes, este último se estima presente en hasta el 7% de los niños y los profesores necesitan saber como es debido actuar.

El hecho que un niño con TDAH sea atendido de manera adecuada a su trastorno, se le enseñe de forma que pueda progresar y se lo evalúe conforme a esta realidad hoy depende de la suerte, según explica Elena O’Callaghan, presidenta saliente de la Federación Catalana de Asociaciones de Familiares y Afectados por el TDAH (FCAFA-TDAH) y de TDAH Catalunya.

Esta extrema variabilidad en la actuación de las escuelas supone para la mayoría de las familias continuos enfrentamientos con los profesores, cambios de escuela, y una frecuente peregrinación por equipos de asesoramiento y evaluación. Las asociaciones se quejan de cómo continuamente tienen que oir un "no creo en esto” o “es un invento americano” en boca de los responsables de decidir si un niño tiene unas necesidades educativas especiales.

Esto ha acabado con este protocolo que será de obligado cumplimiento y deja muy claro que el TDAH existe y que las escuelas tienen que responder. Se hará una orden que se publicará en el Diario Oficial de la Generalitat de Cataluña (DOGC), precisamente, "para dar naturaleza de instrucción de obligado cumplimiento a los centros", ha asegurado la consellera Irene Rigau.

El protocolo proporciona a los profesores criterios de observación para identificar el problema (no para diagnosticarlo). Y, muy especialmente, información completa para que puedan entender como piensa y actúa un niño con TDAH. Los expertos del departamento creen que este conocimiento cambia radicalmente las posibilidades de actuar sobre este alumno. La guía, además, pone a disposición de los profesores una serie de medidas educativas validadas que se pueden utilizar en el aula y en el contexto escolar, lo cual incluye la relación con la família.

El protocolo aborda los detalles sobre los tratamientos farmacológicos de estos alumnos, que actualmente siembran disconformidades en el entorno educativo. "Los profesores podrán informar a las familias con criterios objetivos sobre los tratamientos", ha explicado Irene Rigau, preocupada porque los docentes puedan responder a los padres con corrección.

Esta guía para los profesores, que también estará disponible en línea, incluirá una extensa bibliografía para que los que quieran ampliar sus conocimientos sobre el TDAH puedan hacerlo.

Presentació del nou Protocol de detecció i atenció educativa pels afectats de TDAH

En la Jornada "Actuem: en el TDAH tots estem implicats" del passat dia 5 d'octubre organitzada per l'associació TDAH Catalunya, la Consellera d'Ensenyament Sra. Irene Rigau va presentar un nou protocol elaborat per la Conselleria d'Ensenyament de la Generalitat de detecció i atenció educativa pels alumnes amb trastorns de dèficit d'atenció i hiperactivitat (TDAH).
 
Tal com informen La Vanguardia, 8TV i altres mitjans de comunicació que s'han fet ressò de la noticia, les escoles catalanes disposaran a partir d’ara d’un protocol d’actuació específic per a alumnes afectats per dèficit d’atenció, amb hiperactivitat o sense. La guia d’actuació és producte d’un llarg recorregut de les associacions de TDAH de Catalunya que el 2007 van aconseguir ser sentides al Parlament.

La Consellera d'Ensenyament Sra. Irene Rigau i la Presidenta de l'Associació TDAH Catalunya en la presentació del protocol
 
El Departament d’Ensenyament va incloure aquest projecte dins del pla de xoc contra el fracàs escolar i ha aprovat aquest protocol que se suma a la guia per a la dislèxia, que ja té un any de vida, i altres plans en elaboració que preveuen altres trastorns d’aprenentatge més complexos, com el de l'espectre autista.

La tasca diària a l’aula s’enfronta amb un volum de trastorn d’aprenentatge que es calcula que abasta al 15% dels nens. Dislèxia i dèficit d’atenció són els més freqüents, aquest últim s’estima present en fins al 7% dels nens i els professors necessiten saber com cal actuar.
 
El fet que un nen amb TDAH sigui atès de manera adequada al seu trastorn, se li ensenyi de manera que pugui progressar i se l’avaluï conforme a aquesta realitat avui depèn de la sort, segons explica Elena O’Callaghan, presidenta sortint de la Federació Catalana d’Associacions de Familiars i Afectats pel TDAH (FCAFA-TDAH) i de TDAH Catalunya.

Aquesta extrema variabilitat en l’actuació de les escoles suposa per a la majoria de les famílies continus enfrontaments amb els professors, canvis d’escola, i una freqüent peregrinació per equips d’assessorament i avaluació. Les associacions es queixen de com contínuament han de sentir un "no crec en això” o “és un invent americà” en boca dels responsables de decidir si un nen té unes necessitats educatives especials.

Això ha acabat amb aquest protocol que serà d’obligat compliment i deixa molt clar que el TDAH existeix i que les escoles han de respondre. Es farà una ordre que es publicarà en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC), precisament, "per donar naturalesa d'instrucció d'obligat compliment als centres", ha assegurat la consellera Irene Rigau.

El protocol proporciona als professors criteris d’observació per identificar el problema (no per diagnosticar-lo). I, molt especialment, informació completa perquè puguin entendre com pensa i actua un nen amb TDAH. Els experts del departament creuen que aquest coneixement canvia radicalment les possibilitats d’actuar sobre aquest alumne. La guia, a més, posa a disposició dels professors una sèrie de mesures educatives validades que es poden utilitzar a l’aula i en el context escolar, la qual cosa inclou la relació amb la família.
 
El protocol aborda els detalls sobre els tractaments farmacològics d' aquests alumnes, que actualment sembren disconformitats al si educatiu. "Els professors podran informar les famílies amb criteris objectius sobre els tractaments", ha explicat Rigau, preocupada perquè els docents puguin respondre als pares amb correcció. 

Aquesta guia per als professors, que també estarà disponible en línia, inclourà una extensa bibliografia perquè els que vulguin ampliar els seus coneixements sobre el TDAH puguin fer-ho.