dilluns, 17 de desembre de 2012

TDAH Catalunya finalista en el concurs "Territorios Solidarios del BBVA"

Territoris solidaris II és un programa del BBVA que ofereix als empleats del BBVA l'oportunitat de participar de manera activa en la selecció i concessió d'ajudes a projectes socials desenvolupats per entitats sense ànim de lucre d'àmbit nacional. Per això, els propis empleats proposen i voten aquells projectes que donin resposta als reptes socials amb major incidència en l'actualitat en àmbits com l'educació, l'assistència social, els drets humans, la cultura o el medi ambient, en atenció i suport als col · lectius més desfavorits de la societat.
 

El projecte presentat per TDAH Catalunya "Programa Socio-formatiu de suport al TDAH" ha arribat a la fase final del concurs i ara necessitem del vostre suport per aconseguir estar en els primers llocs i accedir al màxim d'ajut econòmic per portar endavant el projecte presentat.
 
El concurs es resol per votació interna en BBVA . Els empleats de BBVA podran votar fins al dia 21 de desembre , a través de la seva intranet, entre tots els projectes presentats per companys de la seva àrea.
 
Com podeu ajudar-nos a aconseguir els fons pel nostre programa?
 • Si treballes en BBVA vota'ns i parla amb els teus companys del nostre projecte.
 • Si ets client de BBVA , parla al teu contacte en el banc de la nostra associació i del nostre projecte i demana-li que ens votin ell i els seus companys d'oficina.
Moltes gràcies per la vostra ajuda!!! Entre tots segur que ho aconseguim!!

dimarts, 16 d’octubre de 2012

El TDAH a debat al programa El Mirall de Catalunya Radio

El programa El Mirall de Catalunya Radio del dia 15 d'octubre va tractar sobre el TDAH, que és aquest trastorn, com tractar-lo i com afecta la vida dels infants i les seves families.
 
El programa va tenir com a participants a Rosa Nicolau, psicòloga clínica de l'Hospital Clínic, al president de la Plataforma de Familiars d'Afectats de TDAH i secretari de la Federació catalana d'associacions d'afectats, Marià Merino, i a Paulino Castells, coautor de "TDAH, un nuevo enfoque" , i a aquells oients que van voler explicar el seu cas.
  
 

diumenge, 7 d’octubre de 2012

Presentación del protocolo de detección y atención educativa a los afectados de TDAH (versión en castellano)

En la Jornada "Actuemos: en el TDAH todos estamos implicados" del pasado día 5 de octubre organizada por la asociación TDAH Cataluña, la Consellera d'Ensenyament Sra. Irene Rigau presentó un nuevo protocolo elaborado por la Conselleria d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya,  de detección y atención educativa para los alumnos con trastornos de déficit de atención e hiperactividad (TDAH).

Tal como informan La Vanguardia, 8TV y otros medios de comunicación que se han hecho eco de la noticía, las escuelas catalanas dispondrán a partir de ahora de un protocolo de actuación específico para alumnos afectados por déficit de atención, con hiperactividad o sin. La guía de actuación es producto de un largo recorrido de las asociaciones de TDAH de Catalunya que el 2007 consiguieron ser escuchadas en el Parlamento.
 
 
La Consellera d'Ensenyament Sra. Irene Rigau y la Presidenta de la Asociación TDAH Catalunya en la presentación del protocolo.

El Departament de Ensenyament incluyó este proyecto dentro del plan de choque contra el fracaso escolar y ha aprobado este protocolo que se suma a la guía para la dislexia, que ya tiene un año de vida, y otros planes en elaboración que prevén otros trastornos de aprendizaje más complejos, como el del espectro autista.

La tarea diaria en el aula se enfrenta con un volumen de trastorno de aprendizaje que se calcula que alcanza al 15% de los niños. Dislexia y déficit de atención son los más frecuentes, este último se estima presente en hasta el 7% de los niños y los profesores necesitan saber como es debido actuar.

El hecho que un niño con TDAH sea atendido de manera adecuada a su trastorno, se le enseñe de forma que pueda progresar y se lo evalúe conforme a esta realidad hoy depende de la suerte, según explica Elena O’Callaghan, presidenta saliente de la Federación Catalana de Asociaciones de Familiares y Afectados por el TDAH (FCAFA-TDAH) y de TDAH Catalunya.

Esta extrema variabilidad en la actuación de las escuelas supone para la mayoría de las familias continuos enfrentamientos con los profesores, cambios de escuela, y una frecuente peregrinación por equipos de asesoramiento y evaluación. Las asociaciones se quejan de cómo continuamente tienen que oir un "no creo en esto” o “es un invento americano” en boca de los responsables de decidir si un niño tiene unas necesidades educativas especiales.

Esto ha acabado con este protocolo que será de obligado cumplimiento y deja muy claro que el TDAH existe y que las escuelas tienen que responder. Se hará una orden que se publicará en el Diario Oficial de la Generalitat de Cataluña (DOGC), precisamente, "para dar naturaleza de instrucción de obligado cumplimiento a los centros", ha asegurado la consellera Irene Rigau.

El protocolo proporciona a los profesores criterios de observación para identificar el problema (no para diagnosticarlo). Y, muy especialmente, información completa para que puedan entender como piensa y actúa un niño con TDAH. Los expertos del departamento creen que este conocimiento cambia radicalmente las posibilidades de actuar sobre este alumno. La guía, además, pone a disposición de los profesores una serie de medidas educativas validadas que se pueden utilizar en el aula y en el contexto escolar, lo cual incluye la relación con la família.

El protocolo aborda los detalles sobre los tratamientos farmacológicos de estos alumnos, que actualmente siembran disconformidades en el entorno educativo. "Los profesores podrán informar a las familias con criterios objetivos sobre los tratamientos", ha explicado Irene Rigau, preocupada porque los docentes puedan responder a los padres con corrección.

Esta guía para los profesores, que también estará disponible en línea, incluirá una extensa bibliografía para que los que quieran ampliar sus conocimientos sobre el TDAH puedan hacerlo.

Presentació del nou Protocol de detecció i atenció educativa pels afectats de TDAH

En la Jornada "Actuem: en el TDAH tots estem implicats" del passat dia 5 d'octubre organitzada per l'associació TDAH Catalunya, la Consellera d'Ensenyament Sra. Irene Rigau va presentar un nou protocol elaborat per la Conselleria d'Ensenyament de la Generalitat de detecció i atenció educativa pels alumnes amb trastorns de dèficit d'atenció i hiperactivitat (TDAH).
 
Tal com informen La Vanguardia, 8TV i altres mitjans de comunicació que s'han fet ressò de la noticia, les escoles catalanes disposaran a partir d’ara d’un protocol d’actuació específic per a alumnes afectats per dèficit d’atenció, amb hiperactivitat o sense. La guia d’actuació és producte d’un llarg recorregut de les associacions de TDAH de Catalunya que el 2007 van aconseguir ser sentides al Parlament.

La Consellera d'Ensenyament Sra. Irene Rigau i la Presidenta de l'Associació TDAH Catalunya en la presentació del protocol
 
El Departament d’Ensenyament va incloure aquest projecte dins del pla de xoc contra el fracàs escolar i ha aprovat aquest protocol que se suma a la guia per a la dislèxia, que ja té un any de vida, i altres plans en elaboració que preveuen altres trastorns d’aprenentatge més complexos, com el de l'espectre autista.

La tasca diària a l’aula s’enfronta amb un volum de trastorn d’aprenentatge que es calcula que abasta al 15% dels nens. Dislèxia i dèficit d’atenció són els més freqüents, aquest últim s’estima present en fins al 7% dels nens i els professors necessiten saber com cal actuar.
 
El fet que un nen amb TDAH sigui atès de manera adequada al seu trastorn, se li ensenyi de manera que pugui progressar i se l’avaluï conforme a aquesta realitat avui depèn de la sort, segons explica Elena O’Callaghan, presidenta sortint de la Federació Catalana d’Associacions de Familiars i Afectats pel TDAH (FCAFA-TDAH) i de TDAH Catalunya.

Aquesta extrema variabilitat en l’actuació de les escoles suposa per a la majoria de les famílies continus enfrontaments amb els professors, canvis d’escola, i una freqüent peregrinació per equips d’assessorament i avaluació. Les associacions es queixen de com contínuament han de sentir un "no crec en això” o “és un invent americà” en boca dels responsables de decidir si un nen té unes necessitats educatives especials.

Això ha acabat amb aquest protocol que serà d’obligat compliment i deixa molt clar que el TDAH existeix i que les escoles han de respondre. Es farà una ordre que es publicarà en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC), precisament, "per donar naturalesa d'instrucció d'obligat compliment als centres", ha assegurat la consellera Irene Rigau.

El protocol proporciona als professors criteris d’observació per identificar el problema (no per diagnosticar-lo). I, molt especialment, informació completa perquè puguin entendre com pensa i actua un nen amb TDAH. Els experts del departament creuen que aquest coneixement canvia radicalment les possibilitats d’actuar sobre aquest alumne. La guia, a més, posa a disposició dels professors una sèrie de mesures educatives validades que es poden utilitzar a l’aula i en el context escolar, la qual cosa inclou la relació amb la família.
 
El protocol aborda els detalls sobre els tractaments farmacològics d' aquests alumnes, que actualment sembren disconformitats al si educatiu. "Els professors podran informar les famílies amb criteris objectius sobre els tractaments", ha explicat Rigau, preocupada perquè els docents puguin respondre als pares amb correcció. 

Aquesta guia per als professors, que també estarà disponible en línia, inclourà una extensa bibliografia perquè els que vulguin ampliar els seus coneixements sobre el TDAH puguin fer-ho.

 

diumenge, 23 de setembre de 2012

IV Jornada TDAH Catalunya "Actuem: en el TDAH tots hi estem implicats"

En el marc de la V Setmana Europea de sensibilització sobre el TDAH la nostra associació TDAH Catalunya organitza dues activitats:
 
 • Jornada divulgativa i de sensibilització, al CosmoCaixa, el dia 5 d’octubre, a la tarda. “Actuem: en el TDAH tots hi estem implicats”
 
 • Trobada esportiva familiar en col·laboració amb Beisbol Barcelona. “Apropa’t al beisbol”. Atenció: Aquesta trobada s'aplaça al mes de desembre.
 
Jornada   “Actuem: en el TDAH tots hi estem implicats"
 
La jornada del dia 5 s’adreça a afectats pel trastorn, als seus familiars, i als professionals dels àmbits educatiu, sanitari, judicial i laboral.
 
   
L’acte s’obrirà amb la presentació del Protocol d’Atenció al TDAH a totes les escoles de Catalunya, a càrrec de la Honorable Sra. Irene Rigau, Consellera d’Ensenyament. En seguiran tres ponències a càrrec de professionals qualificats, que faran un recorregut per les etapes vitals de les persones afectades pel trastorn: infantesa, adolescència, joventut i adultesa.
 
   
Des de l'àmbit d'educació s'abordarà la problemàtica dels infants amb TDAH a l'entorn escolar, amb la Dra. Anna Sans. Des del punt de vista social s'abordarà la prevenció per evitar el risc d’exclusió social d’adolescents i joves quan s’entra en l'espiral de marginació, així com les conseqüències judicials els pot comportar, amb el Comissari Capell. Finalment, s’abordarà des de l'àmbit de la salut com les persones adultes afectades han de conviure amb el trastorn en el seu dia a dia, amb la Sra. Rosa Bosch.
 
Tancarà l'acte el Dr. Jaume Estany, gerent del Consorci Sanitari de Barcelona.
 
 
Us hi esperem!!!
 
 

divendres, 21 de setembre de 2012

Publicació d’un protocol de detecció i atenció educativa als afectats pel TDAH


Benvolgudes famílies, amics i amigues, coneguts:

Ens plau fer-vos arribar molt bones notícies des de la Federació Catalana d’Associacions de Familiars afectat pel TDAH (FCAFA-TDAH) i que s’anunciarà públicament en el marc de la V SETMANA EUROPEA del TDAH. 

Després d’anys de feina, la Federació Catalana ha aconseguit una reivindicació històrica pel que fa a Ensenyament:

la Publicació d’un protocol de detecció i atenció educativa als afectats pel TDAH.

Dijous passat, i en representació de totes les associacions catalanes federades, es van reunir amb la Consellera d’Ensenyament la Sra. Elena O’Callaghan, Presidenta de la Federació i Presidenta de TDAH Catalunya, la Sra. Begonya Pugés, Vicepresidenta de TDAH Catalunya i el Sr. Jesús Romero, President de TDAH-Lleida. 

 
En el marc de la nostra propera Jornada (recordeu, dia 5 octubre), la Consellera farà públiques les mesures adoptades pel Departament d’Ensenyament, encaminades a la reducció del fracàs escolar dels afectats per TDAH. Us assegurem que es tracta d’un gran i significatiu pas en l’atenció als afectats.
 
En el decurs de la reunió, la Consellera va valorar i agrair la feina feta per la Federació, sempre des d’un tarannà de diàleg i bona entesa, i també va manifestar el desig de continuar col·laborant mútuament. Així mateix, la Federació va declarar la intencionalitat de continuar en aquesta línia com fins ara, posant-se a disposició del Departament, sempre des d’una bona entesa i des de l’evidència científica.
 

La Federació també va anunciar a la Consellera les seves futures línies de treball per cobrir l’atenció social dels adolescents, joves i adults amb TDAH. En aquest sentit, es van fer diverses peticions al Departament, en els àmbits d’ensenyament no obligatori i d’incorporació tutelada al món laboral. La Consellera i el seu equip van manifestar que estudiarien aquestes peticions. 
 
      
Agraïm la sensibilitat i el compromís de la Consellera i el seu equip envers l’atenció als afectats per TDAH, especialment en els moments difícils que estem passant. Ens congratulem de les mesures adoptades i creiem que és molt el que s’ha aconseguit a través de la Federació, però som conscients que encara falta molt camí per recórrer.


I en aquest camí, ens agradaria poder continuar comptant amb el vostre suport.


Us esperem a la Jornada del dia 5!!

Protocolo de Detección y Atención Educativa a los afectados por el TDAH


Queridas familias, colaboradores, compañeros y conocidos todos:

Nos complace haceros llegar muy buenas noticias desde la Federación Catalana de Asociaciones de Familiares afectado por el TDAH (FCAFA-TDAH) y que se anunciarán públicamente en el marco de la V SEMANA EUROPEA del TDAH, concretamente en la IV Jornada de TDAH, organizada por la asociación TDAH Catalunya.

Después de años de lucha y trabajo, la Federación Catalana ha conseguido una reivindicación histórica que supondrá un importante salto cualitativo en la vida académica de los afectados: la publicación del

Protocolo de Detección y Atención Educativa a los afectados por el TDAH
En el Departamento de Educación de la Generalitat de Catalunya, el pasado jueves 13 de septiembre, y en representación de todas las asociaciones catalanas federadas, se reunieron con la Honorable Sra. Irene Rigau, Consejera de Educación, , la Sra. Elena O’Callaghan, Presidenta de la FCAFA-TDAH y Presidenta de TDAH Catalunya, la Sra. Begoña Pugés, Vicepresidenta de TDAH Catalunya y el Sr. Jesús Romero, Presidente de TDAH-Lleida.


En el marco de la IV Jornada de la asociación TDAH Catalunya (Barcelona) TDAH, Todos estamos implicados, (5 octubre, info en la web), la Consejera hará públicas las medidas adoptadas por el Departamento de Educación, encaminadas a la reducción del fracaso escolar de los afectados por TDAH. Os aseguramos que se trata de un gran y significativo avance en la atención a los afectados.

En el transcurso de la reunión, la Consejera valoró y agradeció el trabajo hecho por la Federación Catalana, siempre desde un talante de diálogo y respeto, y también manifestó el deseo de seguir colaborando mutuamente. Asimismo, la Federación declaró la intencionalidad de continuar en esta línea como hasta ahora, poniéndose a disposición del Departamento, desde el buen entendimiento y la evidencia científica.

La Federación también anunció a la Consejera sus futuras líneas de trabajo para cubrir la atención social de los adolescentes, jóvenes y adultos con TDAH. En este sentido, se hicieron varias peticiones al Departamento, en los ámbitos de enseñanza no obligatoria y de incorporación tutelada al mundo laboral. La Consejera y su equipo manifestaron que estudiarían estas peticiones.

Agradecemos la sensibilidad y el compromiso de la Consejera y su equipo hacia la atención a los afectados por TDAH, especialmente en los momentos difíciles por los que está pasando el país. Nos congratulamos de las medidas adoptadas y creemos que es mucho el que se ha conseguido a través de la Federación, pero somos conscientes que todavía falta mucho camino por recorrer.

Y en este camino, nos gustaría seguir contando con vuestro apoyo.
 


divendres, 14 de setembre de 2012

Cafè Col·loqui "Comencem el curs amb les piles carregades"

El dissabte 29 de setembre la Sra. Ana Avila, directora del Centre Gavina, pedagoga amb experiència en formació terapèutica en TDAH, ens oferirà la xerrada "Comencem el curs amb les piles carregades", dins el marc del cafè col·loqui mensual de l'associació.
 
Davant d'un inici de curs en el que com a pares ens preocupa afrontar-lo amb les màximes garanties per a què els nostres fills amb TDAH puguin superar-lo amb èxit, l'Anna Avila ens parlarà de:
 
 • Com mantenir la motivació.
 • Els horaris a casa.
 • Normes de vida saludables que influeixen en l’ estudi.
 • Trucs per estudiar millor.
 • Compaginar estudi amb diversió.

Dia: Dissabte 29 de setembre de 2012
Hora: 16h.
Lloc: Seu de TDAH CATALUNYA, C/ Isaac Albéniz 14-28, 08017 BARCELONA
Preu: 8 € (3 € socis)

Per fer la vostra reserva:

1. Cliqueu a sota, on posa INSCRIPCIÓ.Automàticament s’obrirà un missatge de correu.
2. Escriviu en el missatge NOMÉS el vostre nom i cognom (si sou més d’un/a, escriviu els noms i cognoms de totes les persones que sereu.)
3. Envieu el missatge. Es reservaran les places per rigorós ordre d’arribada dels missatges.
4. Si l’enllaç no funciona envieu la confirmació a: inscripcio_cafe6@tdahcatalunya.org

INSCRIPCIÓ

Us hi esperem!!!

dimecres, 1 d’agost de 2012

Dia mundial de sensibilització TDAH

La Federación Espanyola de Asociaciones de Ayuda al Déficit de Atención e Hiperactividad (FEAADAH) anima a todas las personas que desempeñan su actividad profesional en los ámbitos educativo, sanitario, social y laboral a que manifiesten su apoyo a la solicitud de declaración del Día Mundial de Sensibilización sobre el TDAH.
FEAADAH asume la iniciativa de solicitar oficialmente a la Organización Mundial de la Salud (OMS) la declaración de un día anual como Día Mundial de Sensibilización sobre el TDAH. 


      

Federació Catalana: Compromis de la Direcció General d'Educació Infantil i Primària d'elaboració d'un protocol pel TDAH

La Direcció General d'Educació Infantil i Primària a través de la Subdirecció general d'Ordenació i Atenció a la Diversitat ha fet arribar a la Federació Catalana d'Associacions de familiars i afectats pel TDAH (FCAFA-TDAH) un document on entre d'altres aspectes es compromet a elaborar un Protocol d'atenció amb infants i joves amb TDAH conjuntament amb el Departament de Salut.

La carta del Departament d'Ensenyament on s'expressa el compromís en ferm de donar forma al protocol, és una molt bona noticia per a tots els afectats, treballada i esperada durant molt de temps i en la qual la Federació porta tant de temps treballant amb Ensenyament. 

A rel de la Compareixença al Parlament de Catalunya per part de la FCAFA-TDAH, l’any 2007, es va dictaminar una Resolució, per la qual, el Parlament instava al Govern de Generalitat de Catalunya a prendre una sèrie de mesures en favor del TDAH. 

Una d’elles va ser la creació d’una mesa tècnica, de la qual n’havia de sortir, entre d’altres actuacions, la creació d’un protocol d’atenció Educativa als TDAH, encarregant tal escomesa al Departament d’Ensenyament, amb la col·laboració de la Federació.

Des d’aleshores, la Federació no ha deixat de treballar i col·laborar amb la Conselleria, tant en l’anterior legislatura, com amb en l’actual, per bé que les possibilitats de tasca conjunta hagin estat més intenses i continuades en alguns períodes que en d’altres.

Aquest document transmet bones notícies per a tots els afectats i suposa un pas més cap a la normalització del TDAH.

En la carta la Directora General Sra. Alba Espot es compromet a impulsar el coneixement, detecció i millora de l'atenció als centres docents a l'alumnat amb TDAH pel curs 2012-13. Aquest compromís és concreta en una Guia educativa i en l'elaboració d'un Protocol d'atenció amb infants i joves amb TDAH conjuntament amb el Departament de Salut.

Així mateix es fa un repàs de les accions realitzades per aconseguir la millor atenció a l'alumne amb TDAH durant el passat curs 2011-12. Accions com la creació d'un web d'atenció a la diversitat on es troben protocols de detecció i guies per al professorat, com la formació sobre trastorns d'aprenentatge que s'ha fet a tots els professionals dels EAPs i dels CREDAs, i com el suport a la recerca sobre els trastorns que afecten l'aprenentatge que lidera el Dr. Miquel Cases de la Vall d'Hebron.


Cliqueu aquí per veure el document.

dijous, 28 de juny de 2012

L'Associació TDAH Catalunya dona suport als joves i adults amb TDAH

Després del cafè col·loqui amb el Dr. Ramos-Quiroga,  i amb l’interès de l’associació en dedicar un espai significatiu als adults amb TDAH, us informem que el proper cafè col·loqui del dia 30 de juny, estarà dedicat novament al TDAH adults.
El cafè col·loqui Adults amb TDAH: Estratègies” el realitzarà la Sra. Ana Avila, directora del Centre Gavina, pedagoga amb experiència en formació terapèutica en TDAH. En aquesta ocasió ens parlarà de una serie d'aspectes lligats al dia a dia d'un adult amb TDAH, com són:

 • Organització: impulsivitat, distraccions, desordre i finances.
 • Millorar la nostra comunicació, seducció en lloc d'imposició.
 • Viure amb nosaltres mateixos, en parella o altres estats.
 • Vocació professional i treball diari.
 • Convivència entre pares amb TDAH i fills/es  amb TDAH.
 •  
   
Dia:     Dissabte 30 de juny de 2012
Hora:  18h.
Lloc:    Seu deTDAH CATALUNYA, C/ Isaac Albéniz 14-28, 08017 BARCELONA
Preu:   8 € (3 € socis)

Per fer la vostra reserva:
1.   Cliqueu a sota, on posa INSCRIPCIÓ.Automàticament s’obrirà un missatge de correu.
2.   Escriviu en el missatge NOMÉS el vostre nom i cognom (si sou més d’un/a, escriviu els noms i cognoms de totes les persones que sereu.)
3.   Envieu el missatge. Es reservaran les places per rigorós ordre d’arribada dels missatges. 
4.   Si l’enllaç no funciona envieu la confirmació a: inscripcio_cafe5@tdahcatalunya.org
dimarts, 15 de maig de 2012

Ponències del IV Congrés Nacional del TDAH a Donosti

En el IV Congrés Nacional de TDAH celebrat a Donosti els passats 11 i 12 de maig es van presentar diverses  ponències que van voler situar, des de diferents perspectives, el punt exacte on ens trobem en relació al trastorn i el seu tractament.


El Dr. Rafael Benito, psiquiatra de l'hospital Quirón de Donostia va presentar la ponència "Cómo detectar la persistencia del TDA-H en la vida adulta, separando lo normal de lo patológico y detectando el TDA-H en problemas psíquicos que lo encubren."

El Dr. Josep Antoni Ramos Quiroga, Coordinador del Programa de TDAH. Hospital Universitari Vall d'Hebron, va seguir parlant del TDAH en adults amb " Tratamiento del TDAH en adultos: medicina basada en pruebas".

El Dr. Erik Dickhaus, neuropatòleg, va parlar de "El TDAH y sus comorbilidades. Un viaje dentro del cerebro: cómo reconoce, explica y trata el médico el TDAH."

El president de FEAADAH i doctor en dret, Fulgencio Madrid, va presentar "El TDAH, el Código Penal, la Ley de Responsabilidad Penal de los Menores y la jurisprudencia. Primeros resultados del Proyecto de Investigación de la Universidad de Murcia sobre Implicaciones Penales, Criminológicas y Penitenciarias del TDAH ".

El fiscal cap provincial de Guipuscoà, Jaime Goyena, va complementar aquesta informació amb la presentació "Justicia juvenil y adolescentes infractores".

Marina Peña, psicòloga especialista en família i educació, va oferir "De la infancia a la adolescencia. Riesgos y oportunidades" i "Nutrición afectiva para los TDA-H. Una propuesta para la familia."

En l'àmbit educatiu, la Dra. Isabel Orjales, pedagoga i professora de la UNED, va parlar de "Razones y estrategias para apostar por los niños con TDAH en el aula."

També en aquest àmbit, la Dra. Ana Aierbe, psicòloga i professora de l'UPV, va presentar "Los adolescentes con TDAH y las pantallas: Perfil de consumo, mediación parental, personajes de identificación y valores percibidos."

Lorea Aretxaga, psicòloga i pedagoga,  va seguir amb "La respuesta al alumnado con TDA-H en el marco de una escuela inclusiva".

Per altra part, també es va poder escoltar a Adela Tortosa, psicoterapeuta,  de l' associació ANSDHA explicar "Organización e historia de una Asociación".

Finalment, es va presentar les conclusions del grup de treball d'associacions de pares del Projecte PANDAH,  que és el primer Pla d'acció sobre el TDAH elaborat i posat en marxa a Espanya per psiquiatres, psicòlegs, pediatres, neuròlegs i educadors, amb el suport de Shire. L'objectiu és aconseguir un consens en l'abordatge multidisciplinari del trastorn.  

Podeu llegir algunes de les ponències:

Gràcies ADAHIgi per l'organització!!!

divendres, 13 d’abril de 2012

Sortida anual familiar 2012

El proper cafè-col.loqui s'ha organitzat coincidint amb la sortida anual de famílies sòcies que, com l’any passat, queda oberta també a famílies no sòcies interessades. Aquest any ens trobarem al Seminari Salesià Martí-Codolar situat a l’Avinguda del Cardenal Vidal i Barraquer 15, de Barcelona.

La trobada tindrà un doble objectiu:
 • Compartir experiències amb altres pares, mares i afectats en un ambient lúdic i distès.
 • Fer la sessió del Cafè-col.loqui amb la Sra. Rosa Nicolau, Psicòloga Clínica Unitat de TDAH, Hospital Clínic. Membre Comitè assessor  de Fundació Adana. Codirectora del Gabinet Attentia, Unitat TDAH.
El café col·loqui tractara de Com encarar les vacances amb un fill/a ambTDAH a casa. Per a moltes famílies d’infants i joves amb TDAH, els més de 2 mesos de vacances escolars d’estiu, suposen un repte important.

La Rosa Nicolau ens parlarà de com preparar i encarar aquest llarg període estival i de que fer amb el fill/a amb TDAH amb tant de temps lliure per davant. També tractarem de l'equilibri entre els temps d’oci i el temps de treball i deures d’estiu. I finalment de com aprofitar els moments de lleure amb els fills: per comunicar-nos amb ells, per compartir estones, per relacionar-se amb els altres germans.

La sortida es farà el diumenge 22 d'abril des de les 10 del matí fins a després de dinar. La programació d'activitats és la següent:

 • Hora d'arribada: 10:00 h.
 • Activitats dirigides / Cafè-Col·loqui : d’11h a 13h
 • Activitat familiar: de 13 a 14h
 • Dinar: 14h
Hi haurà activitats organitzades per als nostres fills (tinguin o no TDAH). Les activitats, dirigides per monitors, duraran dues hores i mitja. Els més grans faran jocs esportius i els més petits, tallers i jocs. Mentre duren les activitats dels infants i joves, els adults tindrem un espai de temps per fer el cafè-col·loqui.


dilluns, 12 de març de 2012

Taller coaching com a suport emocional a familiars d'infants i joves amb TDAH

Aquest any l'associació TDAH Catalunya organitza la 3a. edició del Taller de coaching com a suport emocional per a familiars d'infants i joves amb TDAH.

El TDAH, té un impacte considerable en el marc familiar. Sovint, els pares i mares es veuen desbordats en la seva responsabilitat com a educadors. Voldrien fer-ho el millor possible i se senten sobrepassats per les dificultats generades en el dia a dia pel TDAH. Això provoca sentiments de culpa i d’impotència per no saber fer-ho millor i pot acabar per lesionar l’autoestima dels progenitors i per crear un ambient estressant a la llar.

Com sortir-se’n de tot això? Com protegir-se emocionalment per poder manegar la situació amb equilibri i serenitat?

Els continguts d’aquest taller estan dissenyats amb la finalitat que pares i mares, en tant que són els adults que més interactuen amb els afectats, els puguin aplicar amb els seus fills TDAH. Amb tot i això, i paral·lelament, podran integrar en ells mateixos determinades competències emocionals, que els farà no només relacionar-se millor amb els seus fills, sinó també adquirir un major grau de creixement i benestar personal.

L'aspecte diferencial i innovador d'aquest  taller es troba en que  està dividit  en tres mòduls complementàris que es realitzen al llarg de l'any, amb l'objectiu de complementar la informació -formació sobre el coaching amb le tècniques del PNL i de la intel·ligència emocional. Els mòduls no són independents, formen part del mateix taller. Per tant, per fer-ne un, cal haver fet els anteriors.

Programació:

Mòdul 1: Coaching i emocions (29 de setembre de 2012)

Mòdul 2: Comunicació (10 de novembre de 2012)

Mòdul 3: Lideratge dels progenitors (15 de desembre de 2012)

Impartirà el taller Elena O’Callaghan Duch, coach personal i de suport al TDAH, formadora i escriptora, llicenciada en Filosofia i Ciències de l’Educació, llicenciada en Filologia Catalana, Practitioner en Coaching i PNL (Programació Neurolingüística), Màster en Coaching, especialitzada en Coaching educatiu i per al TDAH. Fundadora i directora del Centre E.O.C. (Educació emocional, Orientació familiar i Coaching).

Calendari del primer mòdul: Dissabte 29 de setembre del 2012 de 10 h. a 20.30 h., amb pauses i dinar. 
Lloc: Aparthotel Atenea (city hotels). C/ Joan Güell 207-211 (sota El Corte Inglés de Diagonal), 08028 Barcelona 
Preu: Inclou els 3 mòduls (15 hores), material i dinar del mòdul 1. 
 • Persones sòcies de TDAH Catalunya: 40 €
 • Persones no sòcies: 60 €
 • 10% de descompte per a parelles de la mateixa unitat familiar
Per fer la vostra reserva:

1.    Cliqueu a sota, on posa INSCRIPCIÓ. Automàticament s’obrirà un missatge de correu.

2.    Escriviu en el missatge NOMÉS el vostre nom, cognoms i telèfon de contacte (si sou més d’un/a, escriviu els noms i cognoms de totes les persones que sereu.)

3.    El pagament es farà mitjançant ingrés al següent N. de compte de BANKIA: 2038-9261-91-6000088841. La plaça quedarà confirmada una vegada tinguem la conformitat del pagament.

4.    Si l’enllaç no funciona envieu la confirmació a:  taller_coaching@tdahcatalunya.org

5.    Es reservaran les places per rigorós ordre d’arribada dels missatges.

INSCRIPCIÓ  


dimarts, 21 de febrer de 2012

Cafè col·loqui "El tractament farmacològic del TDAH: mites i falses creences"

La Dra. M. Ángeles Idiazabal, especialista en Neurofisiologia Clínica de l'Institut Neurocognitiu INICIA, serà la convidada del cafè col·loqui del dia 25 de febrer.

Ens parlarà d'aquells aspectes que habitualment ens inquieten del tractament farmacològic del TDAH com són:

 • Com actua la medicació?  Cal medicar en tots els casos de TDAH?
 • Mites a l'entorn de la medicació.
 • Diferències entre uns i altres medicaments. Efectes secundaris que poden tenir.
 • Els fàrmacs curen? Creen dependència?
 • Evidències científiques i el protocol actual: "Guía de pràctica clínica sobre el TDAH en niños y adolescentes" del Ministerio de Sanidad.
Recordeu el 25 de febrer del 2012 de 16 a 17.30 en la seu de TDAH Catalunya (C. Isaac Albèniz 14-28, Barcelona).

Per fer la vostra reserva:
1.    Cliqueu a sota, on posa INSCRIPCIÓ. Automàticament s’obrirà un missatge de correu.
2.    Escriviu en el missatge NOMÉS el vostre nom i cognom (si sou més d’un/a, escriviu els noms i cognoms de totes les persones que sereu.)

INSCRIPCIÓ

dissabte, 28 de gener de 2012

Ponència del Dr. Barkley en la Jornada "Avances recientes en el diagnóstico, comprensión y manejo del TDAH" de Fundació Adana


La Fundació Adana va organitzar el passat 16 de desembre la jornada "Avances recientes en el diagnóstico, comprensión y manejo del TDAH" en la que va participar el Dr. Barkley.

El Dr. Barkley com ja hem parlat en altres ocasions és un gran expert a nivell mundial sobre el TDAH , que a més a més té una gran capacitat per comunicar i transmetre els coneixements.

En la seva primera ponència es va centrar en la descripció del que és el TDAH, els criteris per al seu diagnòstic segons el DSM-IV i  novetats pel DSM-V, la autoregulació emocional, la simptomatologia en l'adult, i es va centrar molt especialment en els subtipus i les problemàtiques addicionals al TDAH.

En la segona intervenció de la jornada va parlar de les funcions executives i la seva regulació en el TDAH. va intentar respondre a la pregunta de si el EFDD (Executive Funtion Deficit Disorder) és el mateix que el TDAH.

En una tercera intervenció va parlar de diferents estudis i programes realitzats amb nens i els seus resultats.

En una quarta intervenció va comentar les teràpies cognitives pels adults amb TDAH. I finalment va parlar dels avenços en el tractament farmacològic del TDAH.

Us recomanem llegir les diferents ponències, encara que per estar en anglès puguin representar un esforç extra. Valen la pena.

dilluns, 23 de gener de 2012

Cafè Col·loqui amb Carme Crespo

El proper dissabte 28 de gener realitzarem el primer Cafè Col·loqui de l'any 2012. La ponent convidada serà la Carme Crespo, psicòloga postgraduada en psicologia infanto-juvenil amb formació especifica en TDAH.

La Carme Crespo ens parlarà d'un tema que segur amoïna a molts i moltes de nosaltres "El pas de la primària a la secundaria, quins canvis ens trobarem, quins canvis hem de fer.”

Recordeu:
Dissabte 28 de gener de 16 a 17’30h a la seu de TDAH CATALUNYA, C/ Isaac Albèniz 14-28, BARCELONA.
Preu:   8 € (3 € socis)

Per inscriure-us:
1.    Cliqueu a sota, on posa INSCRIPCIÓ. Automàticament s’obrirà un missatge de correu.
2.    Escriviu en el missatge NOMÉS el vostre nom i cognom (si sou més d’un/a, escriviu els noms i cognoms de totes les persones que sereu.)
3.    Envieu el missatge. Es reservaran les places per rigorós ordre d’arribada dels missatges. 
4.    Si l’enllaç no funciona envieu la confirmació a: inscripcio_cafe1@tdahcatalunya.org